Bタイプ横ダブル型
550幅-天200 散水65-送水150
550幅-天200 散水150-送水150
550幅-天200 送水150-送水150